Cíle projektu

Cílem projektu je analýza stavu znečištění a návrh opatření vedoucí ke zlepšení kvality vody v nádržích Vranov a Znojmo s ohledem na skutečnost, že řeka Dyje protéká územím obou států. Dalším z cílů je společné prozkoumání možnosti zprůchodnění koryta Dyje na území obou národních parků Podyjí/Thayatal pro rybí obsádku k dosažení cílů Rámcové směrnice ES pro vodní politiku, zvýšené ochrany vodního díla Znojmo před negativními účinky mrtvého dřeva během povodňových stavů a doplnění sítě měřících stanic na řece Dyji a přítocích. Specifickým cílem je pilotní ověření některých opatření ke zlepšení kvality vody (aerace a sběr biomasy) a pilotní ověření biologického potenciálu umělých bočních ramen řeky Dyje.