Dokumenty jsou rozděleny podle svého charakteru do následujících oddílů:

Legislativa

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

>>> Stáhnout

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti.

>>> Stáhnout

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních, týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

>>> Stáhnout

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH č. 137/2006 Sb. ze dne 14. března 2006

>>> Stáhnout

Dále uvádíme postupy pro zadávání veřejných zakázek. Těmito postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se musí řídit všichni čeští partneři bez ohledu na to, zda se na ně vztahuje či nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Ve druhé části dokumentu jsou postupy pro zadávání veřejných zakázek nad limit zakázek malého rozsahu. Tyto postupy jsou závazné v případech, kdy se nepostupuje podle výše uvedeného zákona.

>>> Stáhnout

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

>>> Stáhnout

Programové dokumenty

Programový dokument – dne 20. prosince 2007 schválila Evropská komise základní dokument pro program přeshraniční spolupráce ČR -Rakousko 2007-2013. Níže je uvedena schválená verze operačního programu v českém jazyce.

>>> Stáhnout

Programový dodatek rozpracovává podrobněji Operační dokument. Je zde uveden podrobnější popis jednotlivých oblastí podpory. Pro žadatele jsou dostačující Pokyny pro české žadatele.

>>> Stáhnout

Společná Příručka pro žadatele (pdf) v českém jazyce – aktualizace únor 2009.

>>> Stáhnout

Pokyny pro české příjemce – 2. vydání (pdf) – Pravidla popisující postup při realizaci schválených projektů.

>>> Stáhnout

Přílohy k Pokynům pro české příjemce (zip).

>>> Stáhnout

Brožura se základními informacemi o Programu EÚS

>>> Stáhnout

Brožura s informacemi o cíli programu Evropská územní spolupráce

>>> Stáhnout

Způsobilé výdaje

Způsobilými výdaji se rozumí ty výdaje projektu či aktivit v rámci stanoveného období, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, tedy ty, které jsou v souladu s příslušnými evropskými a národními předpisy a odpovídají zaměření operačních programů.

Zde si můžete stáhnout dokument „Společná pravidla způsobilosti“, v němž najdete popis způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.

Loga

V této sekci jsou Vám k dispozici ke stažení různé formáty loga Programu.

Vlajka EU

Logo Programu

Formuláře

Zprávy na úrovni partnerů obsahují

  • Prohlášení o způsobilých výdajích (formulář č. 5)
  • Zpráva o pokroku (formulář č. 6)
  • Finanční zpráva (formulář č. 7)
  • Soupiska výdajů (formulář č. 8)
  • Potvrzení o platbě z národního spolufinancování (formulář č. 9)
  • Zadávací řízení (formulář č. 10)

>>> Stáhnout

>>> Stáhnout v německém jazyce

Zprávy na úrovni projektu obsahují

  • Zpráva kontrolního místa o celkové kontrole projektu (formulář č. 1)
  • Zpráva o realizaci projektu (formulář č. 2)
  • Závěrečná zpráva o realizaci projektu (formulář č. 3)
  • Žádost o platbu (formulář č. 4)

>>> Stáhnout

>>> Stáhnout v německém jazyce

Změny projektu (formuláře)

>>> Stáhnout žádost o provedení změny projektu

>>> Stáhnout změnu v rozpočtu