Studijní část

A) Studie zlepšení jakosti vod ve vodním díle Vranov
Nejrozsáhlejší studie s přímými vazbami na uvažovaná opatření přímo na Vranovské nádrži. Studie bude zpracována ze dvou pohledů, a to z hlediska negativních vlivů z povodí nádrže a z hlediska nežádoucích procesů ve vlastní nádrži. Následně se vyhodnotí dopady těchto vlivů, jejich okamžitá a dlouhodobá závažnost a posoudí se efektivnosti navrhovaných řešení včetně jejich ekonomické náročnosti.
B) Studie zprůchodnění Dyje v úseku Znojmo – Vranov
V posuzovaném úseku mezi hrázemi vodního díla Vranov a vodního díla Znojmo se nachází desítka překážek pro migraci ryb a vodních živočichů, především historických jezů. Studie se podrobněji zaměří na posouzení migrační prostupnosti překážek, přičemž zohlední nejen biologické aspekty, ale i aspekty technické, památkové ochrany a právní.
C) Studie problematiky mrtvého dřeva v NP Podyjí s návrhem optimálního
způsobu sběru mrtvého dřeva
Studie řeší především otázku ochrany vodního díla Znojmo před negativními účinky hromadění mrtvého dřeva u hráze během povodňových stavů. Studie zahrnuje monitoring mrtvého dřeva.